Tuesday, October 5, 2010

一口一口,一切一切

我看着你一口一口的把他吃掉
我亲眼目睹了所有的一切一切

不知道你为什么会变成这样子
你已经不再是我从前认识的你

我为你感到心寒
我替他感到忧伤

画面已惨不忍睹
我无心再看下去

2 comments: